立即注册 登录
紫雨轩 返回首页

淇奥梦的个人空间 http://ziyuxuan.net/?15 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

【淇奥梦】中华字经(4)

热度 4已有 635 次阅读2015-1-23 07:47 |个人分类:文学|系统分类:历史文化| 中华字经

中华字经(4

作者:郭保华

 

郭保华,郑州大学教授。郭教授用三年多时间将四千汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字四千,无一字相重。韵文涵盖了百科又韵语成章,只学一篇韵文便识中华主要汉字。


d
ì sì bù fēn

y
òu zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí tóu nǎo rèn niàn jué qín jiǎn xī

y
ī èr mó fǎng sān sì yùn dǐ wǔ liù miáo huì qī bā pì yù
仿
y
ín cóng chàng ò yǒng kuā suǒ xī bèi qiàn shú jiù sòng sì pǔ lǚ

sh
áo nǔ xiāo mèi zhūn huì zhāo xī zī zhì fú něi cuō tuō zhì yì

p
àng shòu xiǎo nān xiù tiǎn shǔn xī yī yā ā nǎ wèi hǒng guāi dí

zu
ò mō gǔn pá chì hàn lín lí suì bàn juè jiàng chì jǐ luǒ pì

s
ǎ sǎo tīng chú cā mǒ zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dèng jīng yíng bō lí

j
ù cuò záo páo dùn xiān fēng bì qiāo chú gǎo chǎn luó wén bò ji

xi
é wà chèn kù féng rèn zhuì xǐ zhān diàn tǎn rù liàng shài gēng tì

āng fú guà zì wǎn xiù zhuó dí pù gài péng lǚ fèi pò diū qì

b
èng wèi jī tǒng chù rì sǒng yì zěn me xìng zǎ fǔ zuǒ dá yì

l
ì lín zhuàn dào qì jí nǎi bì shà quán é qǐng cì kě jiào yì

d
ǔ lù shèn hěn wěn zòu wú bǐ xiá cī duì diàn lìn sè chǎn xī

w
ù wō nuǎn qín huì shuò wàng xī zhī hū zhě yě yī xū xī yǐ

qi
ě yòu yān zāi bā ma yù ne yāo wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ

b
ǐng gēng rén guǐ gān zhī jin xī dūn jūn mǔ jīn shí bǎi qiān yì
亿
zh
ī měi miǎo gè chǐ cùn àng lí zhóu fú sōu bàn méi duǒ chá pǐ

zh
ōng xún liàng jiè běn zuò shǐ jì duì dàng fù chǔ zhàng shì tàng yú

k
āng kǎi yú kuài xiá ài chóu chàng fèn nù zēng hèn biē mèn dū nang

w
ěi mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuāng cè qī liáng

t
āo wā kōu jué dān tái káng bān jiū qiā kǎ wò lún pī nǐng bān

cu
ō róu kāi shì fú liáo tuō dǎn tǒng jiā lǒu kuò tuò pū qiào xiān

ch
āo lāo cuō pěng zhāi jiē zhuā jiǎn lèi dǎo chuí zá pāo rēng zhì guàn

p
āi chuāi lǒng chě bā bō náo jiǎn nuó dā āi yè zhèng zhuài bó shuān

ch
ān hāng niǎn zhá juē táng xié niǎn niān yuán zhǔ shè zhěng cuò ào àn

t
ān niǎn shāo zhǎo luò gǎo diào hàn chá duō chù jué zòu nǐ mǔ shàn

p
ēng sī bìn è diān wō tà zǎn yī zhuō jué lǔ sǒu chè bāi hàn

d
ìng jiàn xǐ máo qián dìng dù duàn shān zhá jiǒng niè róng zhù yě liàn

qi
āo yǒng bǒ duò tī cǎi tà cuān pā dūn zào zhǒng cèng tí bá tan
蹿
m
ī jié dǔn dèng zhēng cǎi zhǎ zhān dīng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiā kàn

pi
ē zhǔ yāng wèi yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù yè dìng é yàn

zh
ōu zhū yì chà gāi huī qì chán kān pī zhuān chá pēng zhēn cí kǎn

k
ē cí píng yíng miǎo miè niān fān róng jiè sháo zhàn zhòu fù jiǎo lǎn

g
āng zōng wěi chuō juàn tāo bēng zhàn xuàn jiū liáo dì pí chè jǔ màn

z
ǎo sù ōu qìn róng niè shù huàn bīn yí nìng qī zhāng nào wā lián

li
áo còu lǐn liè zhēng pà dǒng wǎn qiāo dào chén jì yí shì qiè dàn

x
īng è huī wǔ wéi qià shè guàn rěn kěn rě wèi dòng ào fèn diàn
忿
ji
ā xí qiāo lǐn zhuī zhá suō chuán xiē bāng léng zhà zhēn xiàng cáo zhàn

zh
āng ruì liú líng fá yáo lǚ yǎn wēi cháng tǎng pì jǐn sì bàng jiǎn

g
ū yáng chǐ jù shí qiáo lǚ jiān gāo bó cuàn cù gòu fēn nǎi ān

āi shāng duǒ xū wéi huáng yìng lì nì suí xùn pò yū dòu bèng qì

tu
ì gāi zhè tíng tiáo è dié xī guì duò guǎ yǎo zuó pù qíng xī

q
í è tūn yē rú líng chǔn zhí tā shē nín yǔ zhēn kuì cuì jì

li
ú fú lào shàn tuó wèi xiē jū bǐng xíng xiá mào jiāo mǒu guà bì

l
ún bìn chà huǎng xiē mò ái zhǎi diàn tuǒ nài tóng pō jùn chuō qì

zh
ōng biàn pà nài zhēn suì lóng yì lǜ wù mù qí béng dài è bì
窿
f
á qǔ hè qiào yān yè zhòu pì hē chì páo xiāo yāo he chǎo mà

f
ēn fù dí gu jī li wā lā duō suō láo dao kēng chi qī chā

sh
ēn hǒu háo xiào wēng sī liáo huá niè shì dié yǎo dōng qiàng āi shá

t
ì tuò ké sou āi yō hēng hā xī rǎng hēi yàn pēi wěn cháo pā

n f
èi pí jin mi shì chī ma xiōng zhé bó wǎn jīng wèi hán dān

y
í dǎi lì dòng fén suí bà shàn jīn jì hù liáo zhè mǐn yuè shǎn

hu
ī è diān yú lǒng shǔ gàn qián guō wú zhào wèi niè lù kuàng yuán

zh
ū xǔ gǒng dèng péng yáo lì hán cuī hú jiǎ zhèng sū yīn kòu tán

xi
āo rèn shàng fù qiú shěn páng pān gōu lǎng wéi fǔ cóng huò lóu yán

z
ōu pǔ yú luò xuē wèi háng wǎn féng chǔ lù yí dí lài jī jiǎn

b
ā wū yóu yú ōu fù xiāo fán gū lú hǎo pèi yīn xíng móu kàn

c
éng jiǎng cáo dòu qiū shào mì ruǎn gōng qí jìn bào mù ní mò biàn

ch
ún péi jì chú tái kuàng yǐn zhān zhēn wú xiāng gāo fān rú ǎi lán

h
è rùn gā rèn sāi zhú gào xiǎn zhēn jiá yì quē cén kuí qiú luán

x
īn rǔ jí shèn dí jiě chéng rǎn xīn fú jì zhào kē wǔ zhàn yàn

j
ī shē tóng miào lí gě xuān yuán
辕。


路过

鸡蛋
3

鲜花

握手

雷人

刚表态过的朋友 (3 人)

发表评论 评论 (6 个评论)

回复 花溪 2015-1-23 20:55
感谢秋雨老师的分享,欣赏千句文,盗走学习,周末愉快!
回复 兰馨 2015-1-27 22:33
花溪: 感谢秋雨老师的分享,欣赏千句文,盗走学习,周末愉快!
秋雨老师怎么失联了呢?
回复 花溪 2015-1-29 10:31
兰馨: 秋雨老师怎么失联了呢?
   估计是掉文字经里出不来嘞,需要众人捞!
回复 admin 2015-2-13 09:20
精彩,学习了。
回复 夕雨 2015-2-20 15:51
我嘞个神,又拉下一课,什么时候发的呀,也不打个招呼。这要好好学习一下。
回复 夕雨 2015-2-20 15:52
太精彩了,谢谢秋雨推荐这样的文。祝福新年快乐。

facelist

您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|小黑屋|紫雨轩 ( 豫ICP备11013669号 )

GMT+8, 2024-4-23 13:46 , Processed in 0.037164 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部